Proizvodne i uslužne tehnologije - prof. dr Nenad Simeunović

 

Predstavljamo Vam trećeg u nizu predavača, angažovanog u radu sa preduzetnicama u sklopu projekta FemaleEnter.com, prof. dr Nenada Simeunovića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu. Nenad Simeunović, rođen je 04.04.1972. u Valjevu gde je završio osnovnu i srednju školu. Dobitnik "Vukove diplome". Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Mašinstvo na smeru Proizvodno mašinstvo, iz predmeta Projektovanje tehnologije zavarivanja 1999. godine. Tema diplomskog rada: " Prijektovanje tehnologije zavarivanja korpe krečne peći". Magistarske studije na Fakultetu tehničkih nauka, odseka za industrijsko inženjerstvo i menadžment, smer proizvodni sistemi, upisuje školske 1999/2000. Položio je sve ispite predviđene planom i programom magistarskih studija sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom "Razvoj opšteg modela postupaka rada ya različite vrste proizvoda" je odbranio 2006. godine. Angažovan je na vežbama iz predmeta: "Tehnološke osnove efektivne proizvodnje" od 2001/02 do 2006/07 "Obradne tehnologije" od 2001/02 do 2005/06 "Tehnologije obrade proizvoda" 2006/07 "Osnove proizvodnih i uslužnih tehnologija" 2007. -2012., Operacioni menadžment. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje uslova za primenu metoda i tehnika operacionog menadžmenta u uslužnim sistemima", odbranio 2012. kada je i izabran u zvanje docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran 2017. godine.

U okviru predavanja sa preduzetnicama će obrađivaće sledeće teme: Definisanje osnovnih pojmova: preduzeće kao sistem, delatnost preduzeća, vrste proizvoda i karakteristike njihovog procesa proizvodnje, osnovni procesi u preduzeću. Realizacija proizvodnje: struktura procesa proizvodnje, dokumentacija za proizvodnju, načini realizacije proizvodnje, savremeni prilazi u realizaciji proizvodnje. Procesi proizvodnje za različite vrste proizvoda: proizvodnja komadnih proizvoda, proizvodnja procesnih proizvoda, izrada softvera, pružanje usluga. Vreme rada: struktura vremena rada, određivanje elemenata vremena rada, sistemi unapred određenih standardnih vremena. Unapređenje procesa rada: potreba stalnog unapređenja, postupak unapređenja, metode i tehnike za unapređenje procesa rada. Uslovi rada: uslovi radne okoline, ergonomski uslovi.

Predavanje će se održati, u Absolut terasi, 29. i 30. avgusta, od 11 do 15h.