Uspešno završene edukacije u sklopu projekta FemaleEnter.com

Jedna od faza projekta FemaleEnter.com odnosila se na organizovanje paketa obuka namenjenih ženama preduzetnicama koje su imale za cilj da pruže znanje o savremenim oblicima poslovanja, kako bi upoznale sa novim pristupima u uslužnim tehnologijama, mogućnostima digitalnih komunikacija, kao i mogućnostima apliciranja na različite tokove finansiranja i sufinansiranja.

Regrutacija preduzetnica se vršila putem promotivnog oglašavanja na internetu i putem društvenih mreža, ali je regrutovanje kandidatkinja takođe vršeno kontaktiranjem drugih asocijacija čije su članice žene preduzetnice, kako bi selekcija kandidatkinja bila što adekvatnija. Prijava na konkurs zahtevala je od kandidatkinja da pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo kako bi organizatori imali što bolji uvid u potrebe kandidatkinja. Nakon pažljive analize, pristiglih prijava, pristupilo se odabiru kandidatkinja, nakon čega je i konačno odabrano 20 korisnica projekta.

 Edukacije su se održale u periodu od 15. avgusta do 6. septembra, dakle u trajanju od četiri vikenda (subotom i nedeljom), u restoranu Absolut terasa, na Ribarcu od 11-15h, prema unapred utvrđenom rasporedu. Teme koje bi se obrađivale su: digitalni marketing, web trgovina, kreiranje sajta, osnove grafičkog dizajna, ovladavanje različitim opcijama u oglašavanju koje nude socijalne mreže, ali i teme poput usluga, uslužnih tehnologija, efikasnih sistema u uslužnim tehnologijama, kao i teme koje su se odnosile na konkretno pisanje projekata i mogućnosti koje pružaju fondovi. 

Predavači: dr Ana Knežević, MA Igor Graić, prof. dr Nenad Simeunović, prof. dr Slobodan Morača

 
Projektni menadžment - prof. dr Slobodan Morača

Poslednji segment predavanja namenjen preduzetnicama u sklopu projekta FemaleEnter.com ostavljeno je izlaganju prof.dr Slobodana Morače, vanrednog profesora sa Fakulteta tehničkih nauka, u Novom Sadu. Prof. dr Slobodan Morača će preduzetnice upoznati bliže sa osnovama projektnog menadžmenta i uputiti ih u osnove pisanja kvalitetnog projekta. Na kraju, svaka od preduzetnica dobiće informacije o konkursima.

SLobodan Morača osnovnu školu i gimnaziju završio sa odličnim uspehom u Prijepolju. Upisan na Fakultet tehničkih nauka 02.07.1991. godine na Mašinski odsek. U toku studija se dalje opredeljujem za smer Informaciono-upravljački sistemi, organizacija i efektivnost i uzimama diplomski rad iz oblasti Organizacije i Menadžmenta. Diplomski rad sam odbranio 24. 07. 1999. godine sa ocneom deset i ukupnom prosečnom ocenom u toku studija 8,12. 1.10.2000. godine. promeljen sam na Fakultet tehničkih nauka kao asistent na predmetima: Tehnologija organizacije preduzeća; Upravljanje proizvodnim sistemima, Upravljanje preduzećem, Upravljanje razvojem preduzeća i Osnovi računarskih rehnologija i programiranje. Školske 2002/2003 sam radio kao asistent na fakultetu za Preduzetni menadžment BK Univerziteta kod profesorice Zdenke Đurić. Magistarska teza pod nazivom Razvoj opšteg modela integracije procesa rada u preduzeću odbranjena je u junu 2005. godine. Doktorsku disertaciju na temu Razvoj opšteg modela uspostavljanja i razvoja industrijskih klastera odbranio 01.06.2010. godine. Posedujem visok nivo znanja i iskustvo za projektovanje i izradu informacionih sistema i baza podataka:Iskustvo u razvoju Java aplikacija i iskustvo u radu sa različitim sistema za upravljanje bazama podataka kao što su: Oracle, MySql i Microsoft Access i programskih jezika: SQL, PL/SQL, SQLJ... Dugogodišnje iskustvo u koruštenju različitih progrmaskih jeizika:Paskal, Visual Basic Posedujem visok novo znanja za korišćenje softverskih alata za projektovanje :AutoCAD. Odlično poznajem operativne sisteme: Win XP/7. Na Fakultetu tehničkih nauka držao kurseve: Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Organizator i predavač na više seminara iz oblasti Upravljanja projekima i predavač za obuku korisnika za korišćenje softvera za podršku upravljanju projektima - MS Project.Odlično poznavanje uslužnih programa CorelDRAW i BPWin - softver za primenu IDEF0 metodologije. Organizator i predavač na više seminara iza oblasti upravaljanja kvalitetom. Strunčin konsultant za standarde ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18001 u više od 30 preduzeća. Član tima za edukaciju i razvoj klastera pri Izvršnom veću APV Stručni konsultant za razvoj preduzeća i uspostavljanje i razvoj klastera. Učestvovao u uspostavljanju i razvoju 15 klastera. Direktor Centra za razvoj klastera od avgusta 2007 godine Služim se engelskim i ruskim jezikom.

Proizvodne i uslužne tehnologije - prof. dr Nenad Simeunović

 

Predstavljamo Vam trećeg u nizu predavača, angažovanog u radu sa preduzetnicama u sklopu projekta FemaleEnter.com, prof. dr Nenada Simeunovića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu. Nenad Simeunović, rođen je 04.04.1972. u Valjevu gde je završio osnovnu i srednju školu. Dobitnik "Vukove diplome". Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Mašinstvo na smeru Proizvodno mašinstvo, iz predmeta Projektovanje tehnologije zavarivanja 1999. godine. Tema diplomskog rada: " Prijektovanje tehnologije zavarivanja korpe krečne peći". Magistarske studije na Fakultetu tehničkih nauka, odseka za industrijsko inženjerstvo i menadžment, smer proizvodni sistemi, upisuje školske 1999/2000. Položio je sve ispite predviđene planom i programom magistarskih studija sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom "Razvoj opšteg modela postupaka rada ya različite vrste proizvoda" je odbranio 2006. godine. Angažovan je na vežbama iz predmeta: "Tehnološke osnove efektivne proizvodnje" od 2001/02 do 2006/07 "Obradne tehnologije" od 2001/02 do 2005/06 "Tehnologije obrade proizvoda" 2006/07 "Osnove proizvodnih i uslužnih tehnologija" 2007. -2012., Operacioni menadžment. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje uslova za primenu metoda i tehnika operacionog menadžmenta u uslužnim sistemima", odbranio 2012. kada je i izabran u zvanje docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran 2017. godine.

U okviru predavanja sa preduzetnicama će obrađivaće sledeće teme: Definisanje osnovnih pojmova: preduzeće kao sistem, delatnost preduzeća, vrste proizvoda i karakteristike njihovog procesa proizvodnje, osnovni procesi u preduzeću. Realizacija proizvodnje: struktura procesa proizvodnje, dokumentacija za proizvodnju, načini realizacije proizvodnje, savremeni prilazi u realizaciji proizvodnje. Procesi proizvodnje za različite vrste proizvoda: proizvodnja komadnih proizvoda, proizvodnja procesnih proizvoda, izrada softvera, pružanje usluga. Vreme rada: struktura vremena rada, određivanje elemenata vremena rada, sistemi unapred određenih standardnih vremena. Unapređenje procesa rada: potreba stalnog unapređenja, postupak unapređenja, metode i tehnike za unapređenje procesa rada. Uslovi rada: uslovi radne okoline, ergonomski uslovi.

Predavanje će se održati, u Absolut terasi, 29. i 30. avgusta, od 11 do 15h.

 

 

 

 

LeanCanvas & Customer Journey, MA Igor Graić

 

 

Nakon uspešnog predavanja dr Ane Graić, direktorke kompanije "Story Factory" o digitalnim komunikacijama i internet oglašavanju, nastavljamo druženje sa preduzetnicama, ovoga puta sa Igorom Graićem, doktorandom sa Fakulteta tehničkih nauka na temu LEAN filozofije i njenih alata .

 

Lean metodologija je proistekla iz Tojotinog proizvodnog sistema (TPS - Toyota Production System) koja je revolucionirala proizvodnju fizičkih dobara u 50-im i 60-im godinama prošlog veka. Metodologija je bazirana na povećanju efikasnosti, poboljšanju proizvodnih procesa i povećanju inovativnosti u kompanijama. Tokom vremena je evoluirala u industriju razvoja softvera (Agile Development - agilni razvoj) i pokretanje startapa.

Ova metodologija se zasniva na eksperimentiranju, dobijanju povratnih informacija od kupaca i neprestanom učenju kako bi se došlo do najboljeg mogućeg proizvoda.

"Business Model Canvas" predstavlja strateški menadžment i "lean startup" šablon za razvoj novih ili dokumentovanje postojećih poslovnih modela. To je vizualni grafikon sa elementima koji opisuju ponudu kompanije, proizvode, infrastrukturu, klijente i finansije. Platno pomaže kompanijama da usklade svoje aktivnosti ilustrujući potencijalne kompromise. Platno je jednostavan grafički šablon koji opisuje devet osnovnih komponenti: segmentacija klijenata, vrednost ponude, kanali, odnosi sa klijentima (kao što su "self-service" ili personalne asistencije), izvor prihoda, sredstva, aktivnosti, partnerstva i troškove. Pojedinačni elementi podstiču razmatranje punog obima posla, dok celokupan plan podstiče na razmišljanje o tome kako se elementi uklapaju zajedno. U ovom tekstu ćemo opisati prva dva elementa i to na primeru naše kompanije, tako što ćemo odgovoriti na pitanje šta je to vrednost ponude, a šta segmentacija klijenata.

 

Konkurs za žene preduzetnice

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je otvoren konkurs za žene preduzetnice, koji se odnosi na osnaživanje kapaciteta preduzetnica kroz paket edukacija, koje imaju za cilj da pruže znanje o savremenim oblicima poslovanja, kao i mogućnost dobijanja besplatnog učestovanja na manifestaciji, koja ima za cilj promociju preduzetničkih ideja, ali i direktnu prodaju proizvoda zanatske delatnosti i usluga, na Trgu Slobode, u Novom Sadu, početkom novembra.

Po završetku konkursa, biće odabrano 20 preduzetnica, koje će dobiti mogućnost da pohađaju besplatan paket edukacija o savremenim trendovima u preduzetništvu sredinom avgusta (o terminu će biti naknadno obaveštene), ali i mogućnost da dobiju besplatnan paket reklamnog materijala i prostor za direktnu prodaju proizvoda na Trgu Slobode, u Novom Sadu, početkom novembra.

Prijava sadrži sledeće:

Ime i prezime preduzetnice, poslovno ime, matični broj, kontakt telefon i mejl.

Propratna dokumentacija:

  • Biografija preduzetnice i kratak istorijat poslovanja;
  • Motivaciono pismo;
  • Slike (obavezno) i video snimke proizvoda (opciono)

Prijave slati na mejl : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konkurs je otvoren do 10. avgusta.

Požurite, prijavite se i otvorite vrata uspešnom polovanju!

Pokrovitelj: Kabinet Ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Realizatori: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu i "Unija mladih Srbije"